اطلاعات تماس نواحی

نام ناحیه نام مدیر برق ناحیه تلفن مدیر برق ناحیه نام مسئول خدمات مشترکین تلفن مسئول خدمات مشترکین
ناحیه یک جبار هاشمي 32220440 حمید دژند 32225015-32224019
ناحیه دو محمد محمودی 33670961 -33671179 پور سبزعلي 33671181 -33671182-33670960
ناحیه سه ابوالقاسم علي پور 33687621-33687620 مهران ساربانی 33687622-33687625
ناحیه چهار بهرام زارع پور اسماعیل سالفی
روئیدر خالد فراخور 33242727-33243353 حمدي نسب 33243354-33242727-33243355
هرمز . 35322345 زرنگاري 35322544-35322549
بستک جاسم دهگري 44322115-44322041 زحمت کش 44323460-44322767
جناح محمد داغ بلندان 44342040-44342400 زيني 4434335-44342040
چارک . 44280291 زارعي 44281092-44280650
جاسک مهدی صادقی 42522850-42522221 دريايي 42522850-42522853
سیريک هادی جمعه پور 42373564 زارعي 42374450
پارسیان ناصح نصوری 44622725 محمودي 44623800-44627004-44624011
میناب کیوان براتی 42223358-42224522 سلامتی هرمزی 42223552-42223772-42223358-42228454
بندرلنگه احمد حاتمي 44222580 تاجیک 44221001-44224855
بندرخمیر مصطفی ترک زاده 33223478-33222461 کرم زاده 33223224-33222254
حاجي آباد عماد شجاعی 35422651-35422652 جهان نجاتي 35422227-35423547
رودان محمود انصاری 42882063-42882068 طبیبي 42882448-42883984-42883649
قشم سلمان درس خوان 35227750-35227710 زارعي 35222113-35222113-
بشاگرد محمدامین ذاکری دوراعي
هشتبندي راستي 
رضوان منصور صمدی 32523224-32523280 ارباب خواه 32525080

آماراطلاعات تماس نواحی

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 1
  • بازدید ماه 4
  • بازدید سال 2863
  • بازدید کل 7805