چارت سازمانی

مدیر عامل

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

قائم مقام مدیر عامل در امور نواحی

قائم مقام مدیر عامل در مرکز و جزایر استان

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

مدیر دفتر حقوقی

مدیر دفتر روابط عمومی

معاونت برنامه ریزی

سرپرست معاونت برنامه ریزی

مدير دفتر برنامه ریزی و بودجه

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئيس گروه بودجه

رئيس گروه آمار و اطلاعات

معاونت مهندسی

معاونت مهندسی

مدیر دفتر مهندسی

مدیر دفتر کنترل پرژه و نظارت

رئيس گروه طراحي

رئيس گروه نظارت امور مهندسي

معاونت بهره برداری

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

مدير دفتر نظارت بر بهره برداري

مدير امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق

مدیر دفتر ايمني و كنترل ضايعات

مدیر دفتر بازار برق

رئيس گروه نظارت بر بهره برداري

معاونت مالی و پشتیبانی

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی

مدير امور نظارت بر خدمات عمومي

مدير دفتر تداركات و انبارها


رئيس اداره قرارداد ها و مناقصه

معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني

مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل

مدير امور کارکنان

سرپرست دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

معاونت مشترکین

سرپرست معاونت خدمات مشترکین

مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات مشتركين

سرپرست دفتر مديريت مصرف

مدیر دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري

سرپرست دفتر نظارت بر خدمات مشتركين

نواحی استان هرمزگان


مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس

مدیر برق ناحیه یک بندرعباس

رئیس اداره بهره برداری ناحیه یک بندرعباس

رئیس اداره مشترکین ناحیه یک بندرعباس

مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس

مديريت برق ناحیه دو بندرعباس

رئیس اداره مشترکین ناحیه دو بندرعباس

رئیس اداره بهره برداری ناحیه دو بندرعباس

مدیریت برق ناحیه سه بندرعباس

مديريت برق ناحیه 3 بندرعباس

رئیس اداره خدمات مشترکین ناحیه 3

مدیریت برق ناحیه چهار بندرعباس

مدیر برق ناحیه چهار بندرعباس

رئیس اداره بهره برداری ناحیه چهار بندرعباس

رئیس اداره خدمات مشترکین برق ناحیه چهار بندرعباس

مدیریت برق میناب

مدیر برق شهرستان میناب

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق میناب

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق ميناب

مدیریت برق رودان

مديريت برق شهرستان رودان

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق رودان

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق رودان

مدیریت برق قشم

مدیر برق شهرستان قشم

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق قشم

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق قشم

مدیریت برق بندرلنگه

مدیر برق شهرستان بندرلنگه

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق بندرلنگه

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق بندرلنگه

مدیریت برق هرمز

مسئول مشترکین اداره برق هرمز

سرپرست اداره برق هرمز

مدیر برق پارسیان

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق پارسیان

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق پارسیان

سرپرست اداره بهره برداري پارسيان

مدیریت برق بشاگرد

سرپرست برق بشاگرد

مدیریت برق خمیر

مدیر برق شهرستان بندر خمیر

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق بندرخمیر

مدیریت برق سیریک

مدیریت برق شهرستان سیریک

مدیریت برق جاسک

مدیر برق شهرستان بندرجاسک

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق شهرستان جاسک

مدیریت برق چارک

رئیس اداره برق چارک و شیبکوه

مدیریت برق جناح

رئيس برق جناح وكمشك

مدیریت برق بستک

مدیر برق شهرستان بستک

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق بستک

رئیس اداره بهره برداري برق بستك

مدیریت برق رضوان

رئیس اداره برق رضوان

مدیریت برق روئیدر

مدیر برق شهرستان روئیدر

مدیریت برق هشتبندی

امور تعمیرات برق بندرعباس

مدیر امور تعمیرات برق بندرعباس