لیست خدمات پیشخوان

ردیف نوع خدمت مدارک مورد نیاز جهت اسکن
1 ثبت درخواست  انشعاب جديد دائم و آزاد (انفرادي و گروهي) يك برگ سند/پروانه ساخت
2 ثبت درخواست افزايش قدرت دائم و آزاد (انفرادي و گروهي) يك برگ كارت ملي
3 ثبت درخواست كاهش قدرت دائم و آزاد (انفرادي و گروهي) يك برگ مجوزات لازم
4 ثبت درخواست ادغام انشعاب دائم و آزاد (انفرادي و گروهي)
5 ثبت درخواست تفكيك انشعاب دائم و آزاد (انفرادي و گروهي)
6 ثبت درخواست انشعاب جديد و افزايش قدرت دائم و آزاد (انفرادي و گروهي)
7 ثبت درخواست انشعاب جديد و كاهش قدرت دائم و آزاد (انفرادي و گروهي)
8 صدور فيش و ثبت پرداختي فروش انشعاب جديد ، افزايش / كاهش قدرت ، تفكيك و ادغام انشعاب زير 30 كيلووات
9 ثبت درخواست كد خانوار
10 ثبت درخواست تمديد مجوز يك برگ مجوزات لازم
11 ثبت درخواست تغيير نام يك برگ قولنامه/صلحنامه محضري يا يك برگ صفحه انتقال دهنده و انتقال گيرنده سند محضري
12 صدور فيش تغيير نام و فيش هزينه آزمايش لوازم اندازه گيري
13 ثبت جابه جايي انشعاب
14 ثبت درخواست تغيير مكان داخلي لوازم اندازه‌گيري
15 ثبت درخواست تغيير تعرفه/كدمحاسباتي يك برگ مجوزات لازم
16 صدور قبض المثني
17 چاپ كارنامه مصرف اشتراك و سوابق پرداختي
18 تسويه حساب و صدور صورتحساب خارج از دوره
19 ثبت درخواست بررسي صورتحساب
20 ثبت درخواست آزمايش كنتور
21 ثبت درخواست جمع آوري (موقت ، دائم) يك برگ درخواست متقاضي