میز خدمت

14651203000 خدمات صورتحساب قبض

شناسه خدمت عنوان خدمت پیوندها
13031465100 تسویه حساب
13031465101 تسویه بدهی
13031465102 تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه
13031465103 صدور قبض المثنی
13031465104 بررسی صورتحساب
13031465105 سوابق مصارف و صورتحساب
13031465106 سوابق پرداخت

14671202000 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت

شناسه خدمت عنوان خدمت پیوندها
13031467100 افزایش آمپراژ
13031467101 درخواست کاهش آمپراژ
13031467102 درخواست انشعاب آمپری
13031467103 تفکیک یا ادغام انشعاب
13031467104 واگذاری برق موقت