دستاوردهای شرکت

طراحی و ارتقا و اجرای پایلوت کولرهای خورشیدی

طراحي  واستقرار سيستم كشف ورفع اتصالات سست شبكه هاي توزيع

سيستم هوشمند شبكه هاي توزيع

طراحي ومشاركت درطراحي ،ساخت ومطالعات ميداني اولين مقره هاي هايبريدي جهان

طراحي واستقرار سيستم جامع نگهداري وتعميرات شبكه هاي توزيع

طراحي وآزمايش پيشرفته ترين سسيتم حفاظت ضد صاعقه شبكه هاي توزيع

توليد واشاعه علم با تهيه ، ارسال ، پذيرش وارائه مقالات علمي داخلي وبين المللي به تعداد 42 مورد

برگزاري شانزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع كشور در بندرعباس

بررسي وامكان سنجي وآغاز پروژه اولين نيروگاه پايلوت جذرومدي خاورميانه

بررسي ، امكان سنجي واجراي اولين برقگيرهاي MCA