ارتباط با مدیران

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

قائم مقام مدیرعامل

مدیر دفتر حقوقی

مدیر دفتر روابط عمومی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل

معاونت برنامه ریزی

مدير دفتر برنامه ریزی و بودجه

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئيس گروه بودجه

رئيس گروه آمار و اطلاعات

معاونت مهندسی

معاونت مهندسی

مدیر دفتر مهندسی

مدیر دفتر کنترل پرژه و نظارت

مدیر دفتر تحقیقات و استانداردها

رئيس گروه طراحي

رئيس گروه نظارت امور مهندسي

معاونت بهره برداری

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ

مدیر دفتر بازار برق

مدير دفتر نظارت بر بهره برداري

مدير امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق

مدیر دفتر ايمني و كنترل ضايعات

رئيس گروه نظارت بر بهره برداري

معاونت مالی و پشتیبانی


مدیر امور تدارکات

رئیس اداره انبارها و اموال

معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني

مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل

مدير امور کارکنان

سرپرست دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

معاونت مشترکین

معاون فروش و خدمات مشترکین

مدیر نظارت بر خدمات مشترکین

مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات مشتركين

سرپرست دفتر مديريت مصرف

مدیر دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري

نواحی استان هرمزگان


مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس

مدیر برق ناحیه یک بندرعباس

رئیس اداره مشترکین ناحیه یک بندرعباس

رئیس اداره بهره برداری ناحیه یک بندرعباس

مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس

مدیر برق ناحیه دو بندرعباس

رئیس اداره بهره برداری ناحیه دو بندرعباس

مدیریت برق ناحیه سه بندرعباس

مديريت برق ناحیه 3 بندرعباس

رئیس اداره خدمات مشترکین ناحیه 3

مدیریت برق ناحیه چهار بندرعباس

مدیر برق ناحیه چهار بندرعباس

رئیس اداره بهره برداری ناحیه چهار بندرعباس

رئیس اداره خدمات مشترکین برق ناحیه چهار بندرعباس

مدیریت برق میناب

مدیر برق شهرستان میناب

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق میناب

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق ميناب

مدیریت برق رودان

مدیر برق رودان

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق رودان

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق رودان

مدیریت برق قشم

مدیر برق شهرستان قشم

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق قشم

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق قشم

مدیریت برق بندرلنگه

مدیر برق بندرلنگه

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق بندرلنگه

اداره برق هرمز

مسئول مشترکین اداره برق هرمز

بهره بردار

رئیس اداره برق هرمز

مدیریت برق پارسیان

مدیر برق پارسیان

سرپرست اداره بهره برداري پارسيان

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق پارسیان

مدیریت برق بشاگرد

مدیر برق بشاگرد

مدیریت برق بندر خمیر

مدیر برق بندرخمیر

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق بندرخمیر

مدیریت برق سیریک

مدیر برق سیریک

رئيس اداره بهره برداري

مدیریت برق جاسک

مدیر برق جاسک

رئیس اداره بهره برداری

اداره برق چارک

رئیس اداره برق چارک و شیبکوه

اداره برق جناح

رئیس اداره برق جناح

مدیریت برق بستک

مدیر برق شهرستان بستک

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق بستک

رئیس اداره بهره برداري برق بستك

رئيس اداره مطالعات

اداره برق رضوان

رئیس اداره برق رضوان

اداره برق روئیدر

رئیس اداره برق رویدر

مدیریت برق حاجی آباد

مدیر برق حاجی آباد

امور تعمیرات برق بندرعباس

سرپرست امور تعمیرات بندرعباس