ارتباط با مسئولين معاونتها و دفاتر

واحد سازمانی نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی سازمانی ساعات پاسخگویی
دفتر مدیریت عامل غلامرضا بادآهنگ مسئول دفتر مدیرعامل 07631201001 7:30-15:15
دفتر هیئت مدیره
راحله رفیعی مسئول دفتر حوزه هیئت مدیره 07631201011
7:30-15:15
دفتر حراست و امور محرمانه علی احمدی مسئول دفتر حراست و امور محرمانه 07631201031 7:30-15:15
دفتر روابط عمومی سید یعقوب حسینی
کارشناس روابط عمومی
07631201022 7:30-15:15
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات طیبه ارقش کارشناس دفتر حقوقی 07631201052 7:30-15:15
معاونت برنامه ریزی کامبیز طارمی مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی 07631201101 7:30-15:15
 معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ عادل محمودی مسئول دفتر معاونت بهره برداری 07631201301 7:30-15:15
معاونت فروش و خدمات مشترکین هادی بادنوروز
مسئول دفتر معاونت فروش و خدمات مشترکین
07631201201 7:30-15:15
معاونت فنی و مهندسی ویدا بای مسئول دفتر معاونت فنی و مهندسی 07631201601 7:30-15:15
معاونت منابع انسانی مرضیه صفت زاده
مسئول دفتر معاونت منابع انسانی
07631201401 7:30-15:15
مدیریت امور مالی مهدی جعفری مسئول دفتر مدیر امور مالی 07631201511 7:30-15:15
مدیریت امور تدارکات زیبا غلامپور مسئول دفتر تدارکات 07631201521 7:30-15:15