سئوالات متداول

براي كاهش مبلغ صورت حساب هاي برق مصرفي كارخانجات در زمان تعطيلي چه اقدامي لازم است؟

 مشتركين مي توانند در فصل تابستان با همكاري در طرح هاي كاهش پيك ، هزينه برق مصرفي خود را كاهش داده و از تخفيفات در نظر گرفته شده بهره مند گردند. يكي از اين طرح ها ، تعميرات و تعطيلات واحدهاي صنعتي نام دارد كه در اين طرح مشتركين صنعتي كه به هر دليل از جمله انجام تعميرات و سرويس هاي ساليانه ماشين آلات و دستگاه ها، اقدام به تعطيلي واحد صنعتي خود مي نمايند با اعلام قبلي زمان تعطيلي واحد خود از تخفيفات ويژه همكاري در طرح بهره مند مي گردند. زمان مشاركت در اين طرح از تاريخ 15 خرداد ماه لغايت 15 شهريور هر سال مي باشد.


در موقع مراجعه مامور قرائت در منزل حضور نداشته ايم ، براي صدور قبض خود بايد چگونه عمل نمائيم؟

 روش اول – ارسال كد (كاركرد كنتور*شماره اشتراك*150) به شماره پيامكي 10000761121 ضمناً براي دريافت راهنماي چگونگي ارسال كاركرد مي توانيد د (118*150) را به سامانه پيامك ارسال نمائيد.

روش دوم- تماس تلفني با امور برق مورد نظر و اعلام كاركرد كنتور(شماره تماس ادارات خدمات مشتركين امورها در بخش راهنماي مشتركين موجود مي باشد)

روش سوم- مراجعه حضوري به دفتر پيش خوان دولت و اعلام كاركرد كنتور

روش چهارم – در صورت عدم امكان روش هاي اول تا سوم مي توان بصورت حضوري به امور برق مربوطه مراجعه و  كاركرد كنتور  را اعلام نمود.


براي اصلاح صورت حساب خود چگونه عمل نمائيم؟

 روش اول- با در دست داشتن صورت حساب و كاركرد فعلي كنتور به دفاتر پيش خوان دولت مراجعه فرمائيد.

روش دوم - با در دست داشتن صورت حساب و كاركرد فعلي كنتور به امور برق مربوطه مراجعه فرمائيد.


براي دريافت قبض المثني بايستي چگونه عمل نمود؟

روش اول: با ارسال كد  (شماره اشتراك*160) به شماره پيامكل 10000761121

روش دوم: مراجعه حضوري به دفاتر پيش خوان دولت با در دست داشتن شماره اشتراك

روش سوم: مراجعه به سايت شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان به آدرس hedc.co.ir

روش چهارم: مراجعه حضوري به امور برق مربوطه  با در دست داشتن شماره اشتراك ( در صورت عدم امكان روش هاي اول تا سوم)


در صورت تغيير در مصرف از ساير مصارف به خانگي براي اصلاح قبض بايستي چه كاري انجام داد؟

جهت اصلاح تعرفه مشتركين ساير مصارف به خانگي ، با توجه به درخواست كتبي متقاضي و تسويه حساب بهاء برق مصرفي و پس از بازديد مسئول تشخيص تعرفه ، در صورت بلامانع بودن انجام مي پذيرد.


آيا براي درخواست انشعاب برق ، بايستي ساختمان تكميل گردد؟

درخواست انشعاب برق در صورتي كه اجراي عمليات احداث واحدهاي ساختمان به 60% رسيده باشد ، مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

آيا مي توان انشعاب برقي را از ملكي به ملك ديگر جابجا نمود؟

انشعاب برق مخصوص محلي است كه در آن داير و نصب گرديده و جدا از اصل ملك معامله يا واگذاري آن غير قانوني و جابجايي آن نيز به محل ديگر ممنوع مي باشد. فقط در صورت بروز حوادث غير مترقبه طبيعي ، جابجايي انشعاب برق پس از طي روال مربوطه در امورهاي برق بلامانع مي باشد.


اقدامات لازم در زمان خريد و فروش ملك در رابطه با برق چيست؟

اخذ تسويه حساب بهاء برق مصرفي و ارائه صلح نامه محضري از صاحب اشتراك به نام خريدار جديد جهت تغيير نام انشعاب برق

 

چگونه مي توانيم نام اشتراك خود را تغيير دهيم؟

كليه مالكين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني ، صلح نامه محضري يا اسناد مثبته ، پس از احراز هويت و تسويه حساب بهاء برق مصرفي ، تقاضاي تغيير نام نمايند همچنين در مورد وراث ، با ارائه انحصار وراثت و رضايت محضري ساير ورثه ، تغيير نام به نام شخص مورد نظر بلامانع است.


شرايط جمع آوري دائم اشتراك چيست؟

الف) هرگاه مشتركي كه تنها مصرف كننده برق از انشعاب مي باشد درخواست برچيدن دائم انشعاب را بنمايد.

ب) هرگاه بدهي مشترك به ١٠٠ % هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مندرج در جدول هزينه هاي

برقراري انشعاب برق برسد و عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شركت بدهي مربوطه پرداخت نگردد .

ج) هرگاه يك سال از تاريخ قطع برق بگذرد و مشترك عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شركت وضعيت اشتراك خود را مشخص ننمايد .

د) هرگاه مشترك براي بار دوم نسبت به وصل خودسرانه جريان برق قطع شده اقدام نمايد.


انشعاب آزاد به چه انشعابي گفته مي شود؟

اين انشعاب ويژه متقاضياني است كه تمايل به پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق، ندارند . بهاي برق مصرفي انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با كد محاسباتي با تعرفه خاص انشعاب آزاد محاسبه مي گردد .


براي گرفتن انشعاب برق موقت براي جشن ها و ... چه اقدامي بايد انجام گيرد؟

پس از ارائه درخواست متقاضي ، امور برق مربوطه با توجه به تاسيسات مورد استفاده متقاضي و ميزان ساعات درخواستي ، صورت حساب برق مصرفي مطابق نوع فعاليت و با نرخ آزاد را برآورد و صادر مي نمايد كه پس از پرداخت آن نسبت به برقراري انشعاب موقت اقدام مي گردد.