لیست خدمات پیشخوان

ردیف نوع خدمت شناسه خدمت
1
تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031465100
2
تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031465101
3
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق
13031465102
4
صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031465103
5
درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031465104
6
مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031465105
7
مشاهده سوابق پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031465106
8
مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات
13031465107
9
خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031465108
10
درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466100
11
درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466101
12
درخواست نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466102
13
درخواست جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466103
14
درخواست جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466104
15
درخواست اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466105
16
درخواست اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466106
17
درخواست تغییر نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466107
18
درخواست آزمایش کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466108
19
درخواست اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466109
20
درخواست قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466110
21
درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466111
22
درخواست تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031466112
23
درخواست اصلاح شماره تلفن همراه مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
00000000000
24
درخواست افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031467100
25
درخواست کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031467101
26
درخواست انشعاب آمپری از شرکت های توزیع نیروی برق
13031467102
27
درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
13031467103
28
درخواست واگذاری برق موقت از شرکت های توزیع نیروی برق
13031467104
29
ثبت مکاتبات مراجعین حوزه برق
13031986100
30
ثبت مقاله در کنفرانس‌های حوزه برق
13081983103
31
ثبت شکایات مردمی در حوزه توزیع برق
13031986101
32
ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نیروی برق
13011987105
33
درخواست احداث مولد مقیاس کوچک
13031979100
34
دریافت صورتحساب مولد مقیاس کوچک
13031979101
35
درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقیاس کوچک
13031979102
36
درخواست نصب مولد خورشیدی
13031979103
37
دریافت صورتحساب مولد خورشیدی
13031979104
38
درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی
13031979105
39
ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق
13031977102
40
درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق
13031980104