ارتباط با مسئولین خدمات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت حوزه خدمت شماره تماس پست الکترونیکی سازمانی
1
احمد باوی
رئیس گروه نظارت امور مهندسی
معاونت مهندسی
076-31201616
2
ناصر نصیری
کارشناس خدمات مشترکین
معاونت مشترکین
076-31201244
CustomerService@hedc.co.ir
3
سیما سوداگر
کارشناس خدمات مشترکین
معاونت مشترکین
076-31201243
CustomerService@hedc.co.ir
4
اپراتور فوریت های برق
معاونت بهره برداری
121